مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، اولویت های تحقیقاتی سال 1399 را اعلام نمود.

اطلاعات کلی

91000010
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، اولویت های تحقیقاتی سال 1399 را اعلام نمود.

از پژوهشگران محترم تقاضا می گردد.ضمن مطالعه کامل درخواست پیشنهاد طرح تحقیقاتی(RFP)،پیشنهاد خود را برای انجام تحقیق حداکثر تا 30مرداد سال جاری 1399 صرفاٌ از طریق همین سامانه  ارسال نمایند.

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید