فراخوان مطالعات مروری نظام مند سال 1399

اطلاعات کلی

91000008
فراخوان مطالعات مروری نظام مند سال 1399

به آگاهی پژوهشگران ارجمند در حوزه بیمه سلامت می رساند پیشنهاد های تحقیقاتی خود را از طریق همین سامانه ارسال نمایند.

عناوین مطالعات مروری نظام مند:

- روش های قیمت گذاری و تعیین تعرفه خدمات نظام سلامت

- بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت

- نسخه نویسی الکترونیک

- تقاضای القایی در نظام سلامت

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید